Dataskydds­beskrivning

Detta är Solu Digitals dataskydds- och registerbeskrivning som följer personuppgiftslagen (10 och 24 §) samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

Personuppgiftsansvarig
Solu Digital Oy (FO-nummer: 2380458-9)
c/o Innovation Home
Teknikvägen 2
FI-02150 Esbo
Finland

Kontaktperson i registerärenden
Marko Koskela
Tel +358 50 518 4758
Email marko.koskela@soludigital.fi

Registrets namn
Solu Digital Oy:s marknadsföringsregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas i för att hantera kundrelationer, utöva den personuppgiftsansvariges och kundens rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för ändamål som rör webbtjänster, undersökningsverksamhet, reklam och/eller direktmarknadsföring av den personuppgiftsansvarige och/eller dess samarbetspartner på basis av kunddata via den personuppgiftsansvariges medier och tjänster, utan att lämna ut personuppgifter till en tredje part.

Uppgifter i registret
Personregistret kan innehålla följande uppgifter:

  • Personens för- och efternamn
  • Organisation och befattning
  • Organisationens adressuppgifter
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Regelmässiga informationskällor
Registret sammanställs från offentligt tillgängliga källor på internet, andra offentliga källor och Fonectas tjänst Kohdistamiskone.

Regelmässigt utlämnande av personuppgifter
I allmänhet lämnas ingen information från registret ut till andra än Solu Digital Oy.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter kan lagras i Microsoft Office 365 och Dynamics molntjänster, möjligtvis utanför EU och EES. Ytterligare information om dataskydd för Microsofts molntjänster: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/GDPR

Principer för registerskydd
Registret hanteras omsorgsfullt och de uppgifter som behandlas i informationssystemen skyddas ändamålsenligt. När registeruppgifter lagras på internetservrar säkerställs maskinvarans fysiska och digitala säkerhet genom lämpliga åtgärder. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att lagrade uppgifter samt åtkomsträttigheter till servrar och andra uppgifter som är kritiska för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vilkas arbetsuppgifter omfattar detta.

Rätt att se personuppgifterna och rätt att få uppgifterna korrigerade
Alla personer som finns i registret har rätt att granska de egna uppgifterna som sparats i registret och begära rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill se de egna uppgifterna som lagrats eller begära rättelse av dessa ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be personen som skickat in begäran att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom de tidsgränser som fastställts i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Andra rättigheter som rör hanteringen av personuppgifter
Personer som finns i registret har rätt att begära radering av de egna personuppgifterna från registret (”rätten att bli bortglömd”). De registrerade har även andra rättigheter som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning, till exempel rätt till begränsning av behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäranden bör skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be personen som skickat in begäran att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom de tidsgränser som fastställts i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att räkna besökare och fastställa källorna till besöken. Detta hjälper oss att få reda på vilka sidor som är mest intressanta för besökarna samt hur besökarna använder webbplatsen. Google Analytics tillhandahåller spårningstjänsten för denna webbplats. De insamlade uppgifterna delas inte med andra parter. Besöksuppgifterna samlas in anonymt och inga försök görs att identifiera besökarna.

De rutor för sociala medier som visas på webbplatsen kan skapa tjänstespecifika cookies. Dessa tjänster har sina egna beskrivningar av de cookies de använder.